Algemene Verkoopsvooraarden

Algemene verkoopsvoorwaarden, Riforma, 2470 Retie, Pastorijstraat 15.

1. De algemene voorwaarden

Het maken van een prijsopgave voor het luchtgommen van jouw trap gaat in een aantal stappen:
De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen RIFORMA en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Onze algemene evenals bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. De algemene dan wel bijzondere voorwaarden van de klant zijn slechts bindend t.a.v. RIFORMA, indien deze laatste ze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In geen geval is een stilzwijgende, dan wel impliciete aanvaarding van voorwaarden en/of aanspraken van klanten van toepassing. Het akkoord van RIFORMA kan aldus in geen enkel geval worden afgeleid uit omstandigheden, dan wel het uitblijven van protest.

2. De offerte en de bestelling

2.1 De offerte

De offertes van RIFORMA zijn vrijblijvend en indicatief en gelden enkel ten titel van inlichting. De prijzen kunnen gewijzigd worden, naar aanleiding van een opmeting, dan wel naar aanleiding van een correctie op basis van plannen, opgesteld na opmeting van de werf. zonder voorafgaand bericht. Zo bijvoorbeeld een offerte die opgemaakt is adhv plannen kan gewijzigd worden na opmetingen op de werf. Elke offerte van RIFORMA dient steeds door de klant te worden bevestigd, wil zij bindend zijn. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover RIFORMA.
RIFORMA behoudt zich het recht voor om ten alle tijde voor de levering van de goederen de verkoopsprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen, of koersschommelingen van de vreemde valuta of als er wijzigingen gevraagd worden door klant van de bestelde goederen. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren. RIFORMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door leveranciers, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. RIFORMA is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Extra transportkosten kunnen worden aangerekend bij levering, meer dan 25 km verwijderd van de vestiging van RIFORMA.

2.2 Verplichting van de klant bij het plaatsten van de bestelling

Bij het plaatsen van een bestelling bij RIFORMA dient te klant zich te identificeren door opgave van de naam, voornaam, adres en telefoonnummer. Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekend inkooporder of offerte. RIFORMA kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van klantidentificatie niet garanderen en kan door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. RIFORMA kan vertrouwen op de inhoud en de vorm van de bestellingen die werden geplaatst met gebruik van klantidentificatie van een klant. RIFORMA is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens klantgegevens werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantgegevens.

3. Verbintenissen

Behoudens schriftelijk mandaat hebben tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden geen recht om RIFORMA op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door RIFORMA. RIFORMA behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

4. Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorafgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Een gedeeltelijke levering met een daarop geplande nalevering, geeft geen aanleiding tot weigering tot betaling van de reeds geleverde goederen en gepresteerde diensten. In het geval van onderaanneming, waarbij RIFORMA handelt als onderaannemer, komt de overeenkomst, behoudens schriftelijk andersluidend beding, van rechtswege te vervallen, indien een aanvangstermijn gedurende drie weken wordt overschreden.

5. Eigendomsrecht- en eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van RIFORMA tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

6. Klachten

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden RIFORMA schriftelijk binnen de 24 uren na levering te verwittigen. Eenzijdig opgestelde expertiseverslagen zijn niet bindend t.a.v. RIFORMA.

7. Betalingsvoorwaarden

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot betaald werd. Het voorschot door de klant gestort, komt in vermindering met de bestelprijs. Het komt RIFORMA toe een voorschotfactuur van minsten 50% van de aannemingsprijs te verzoeken en factureren.
De facturen van RIFORMA zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Voor de facturen die op de vervaldatum niet betaald werden zal er vanaf dit ogenblik en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 10% per jaar. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur en zonder ingebrekestelling, ten titel van schadeloosstelling, verhoogt worden met 10%, met een minimum van 125,00 Euro. Ingeval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 50% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden als de schade groter is dan 50%. Het komt RIFORMA toe om bij gebreke aan betaling van haar facturen haar werkzaamheden op te schorten dit d.m.v. schriftelijke mededeling ervan aan de in gebreke blijvende klant.

8. Solidariteit

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere voorwaarden.

9. Ontbindende beding

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken. Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt RIFORMA zich het recht voor dit contract ten alle tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, iedere aanvraag tot betalingsuitstel aan RIFORMA of aan derden, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

10. Hoedanigheid te behandelen materialen

Elk te behandelen goed dient vrij te zijn van alle obstakels. RIFORMA is niet aansprakelijk voor schade aangericht door Memel, slechte of verouderde verlijming, los zittende delen, verrotting door veroudering. Lichte beschadiging aan bezetting aan randen aangrenzend aan hout. Alle soorten lijm, siliconen, plakkers, tapijten dienen door klant op voorhand verwijderd te worden. Gedurende de duur van de werken dient de werf vrij te blijven en enkel door RIFORMA gebruikt te worden. Ruwheid van oppervlakte kan variëren naargelang de houtsoort. Alle delen dienen na het stralen geschuurd en behandeld te worden. Kasten: Alle beslag dient van de kast verwijderd te worden. Glas moet ook verwijderd worden. Als glas niet verwijderd kan worden is RIFORMA niet verantwoordelijk voor glasbreuk of beschadiging. RIFORMA is evenmin verantwoordelijk voor lichte beschadiging aan bezetting aan randen aangrenzend aan hout. Alle soorten lijm, siliconen en plakkers, dienen door klant op voorhand verwijderd te worden. Ruwheid van oppervlakte kan variëren naargelang de houtsoort. Alle delen dienen na het stralen geschuurd en behandeld te worden. RIFORMA verbindt zich naar best vermogen tot het door de klant beoogde resultaat, doch is in deze middelenverbintenis beperkt door allerhande externe omstandigheden, die tevens het resultaat kunnen beïnvloeden. De klant is op de hoogte van dit door RIFORMA gestelde voorbehoud.

11. Oplevering - schade - waarborg

De klant tekent na beëindiging der werken een afleveringsbon. Deze bon duidt op de aanvaarding van de werken. Bij ontstentenis van een ondertekende afleveringsbon, zal 24 uren na de beëindiging van de werken de werf als opgeleverd worden beschouwd. RIFORMA is, behoudens andersluidend beding, geenszins gehouden tot inhoudingen op facturen in het kader van een voltooiingswaarborg. In het geval van gebeurlijke schade, is RIFORMA slechts gehouden tot de vergoeding gelijk aan deze uitgekeerd door haar verzekeraar. De contractuele vrijstelling wordt gedragen door de klant.

12. Forumbeding en rechtsmacht

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheden van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het Belgische recht dient te worden toegepast.

Bezoekadres (enkel op afspraak):
Pastorijstraat 15
2470 Retie
Bel: 014 – 49 00 98
Mail: servicedesk@riforma.be

Algemene Verkoopsvoorwaarden